Villreinlaget

Velkommen til Setesdal Ryfylke Villreinlag

Forvaltning av villreinen er å forene alle brukerne og interessene i Setesdal Ryfylkeheiene . Villreinens framtid bør være i alles interesse i et langsiktig perspektiv. Rettighetshavere, jegerne, kraftutbyggerne, turistforeningen og søndagsturisten. Alle med interesse i villreinen må jobbe sammen. Målet med nettsida er å være et sted for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i heiene.

Nettsida er laget for grunneiere, rettighetshavere og jegere i laget vårt og som et verktøy for å bedre samarbeidet i laget. Håpet er at den også vil bli brukt av andre brukere av heiene.

 

MEDLEMMER  IKKE-MEDLEMMER
 Vinje Vest Villreinlag  Bykle Villreinlag
 Valle Vest Villreinlag  Bygland Villreinlag
 Kvinesdal Villreinlag  Åseral Villreinlag
 Sirdal Villreinlag  Gjesdal Villreinlag
 Hjelmeland Villreinlag  Forsand Villreinlag
 Suldal Villreinlag  Odda Villreinlag
 Hægebostad Villreinlag

 

Per dags dato er ca. 51 % av tellende villreinareal medlemmer i villreinlaget. Det er langt mindre enn ønskelig.

Villreinlaget er rettighetshavernes røst, grunneiernes organ for en felles forvaltning av villreinstammen. Mange lokallag har de siste årene hatt lite rein i sine områder, og har da valgt å melde seg ut. Trolig delvis for å slippe å betale kontingent, og delvis fordi de ikke føler noe eierforhold til å ta del i forvaltningen når reinen har blitt borte.

Grunneiere har et ansvar for å ta del i felles forvaltningsordning. Ved å melde seg ut skyver man regningen og arbeidet over på de andre. Foruten å fraskrive seg ansvar sier en også fra seg muligheten til å påvirke beslutninger til fordel for eget villreinlag.

Styret i Setesdal Ryfylke Villreinlag oppfordrer alle lokale vlllreinlag til å melde seg inn i forvaltningsordningen. Vedvarer dagens lave medlemsandel over tid undergraves den frivillige ordningen, og rettighetshaverne kan risikere forandringer i sin styringsrett for fremtiden.