Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. Sluttrapporten anbefaler flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein.

Prosjektet i SR (Setesdal Ryfylke villreinområde) er en videreføring av GPS merkeprosjektet som ble sluttført i 2011. Prosjektet er organisert gjennom en styringsgruppe som blant annet definerer målsettinger, skaffer finansiering og følger opp det faglige arbeidet. Villreinsenteret Sør har hatt sekretariatet, mens NINA har fagansvaret. Prosjektet i SR har hatt hovedfokus på involvering av og dialog mellom aktørene i området, for å forankre kunnskapen i bedre arealforvaltning (fysiske tiltak, lovreguleringer) og bestandsforvaltning av villreinen. Anbefalingene i denne rapporten bygger på flere typer kunnskap, blant annet fra GPS-merking av villrein, registreringer av menneskelig ferdsel og trafikk, og kunnskap ervervet fra aktørene i dialogseminarene.

Les nyhetssaken på NINA´s nettsider

Les rapporten her