Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) oppnevnt en uavhengig ekspertgruppe for utvikling av en miljøkvalitetsnorm for villrein.

Gruppa foreslår at dyras kvalitet i hvert villreinområde skal måles etter:

  • Bestandsforhold
  • Datokorrigert høstslaktevekt for simlekalv
  • Antall kalver per 100 simle og ungdyr
  • Andel eldre (≥ 3 år) bukk per voksen (≥ 1 år) simleGenetisk variasjon
  • Helsestatus – forekomst av alvorlig meldepliktig sykdom
  • Lavbeiter Lavbiomasse
  • Leveområde og menneskelig påvirkning
  • Funksjonell arealutnyttelse
  • Funksjonelle trekkpassasjer

Les mer: