Villreinutvalg

Villreinutvalget, eller villreinlag som vi kaller det i Setesdal Ryfylke villreinområde, er utøvende forvaltningsorgan. Villreinlaget er grunneierne og rettighetshavernes organ.
De står for utarbeidelsen av 5-årige bestandsplaner og årlige avskytingsplaner (som må endelig godkjennes av nemnda).
Utvalget er også ansvarlig for å gjennomføre strukturtellinger på høsten, samt å bistå NINA ved kalvetelling om sommeren.
Totaltelling fra fly eller helikopter er en krevende oppgave i et så stort og kupert område som setesdal ryfylkeheiene, men vil bli forsøkt gjennomført når forholdene om vinteren, og økonomien, tillater det.
Setedal Ryfylke villreinlag er paraplyorganisasjon for de lokale villreinlag som er inndelt i:

  • Sirdal villreinlag
  • Kvinesdal villreinlag
  • Åseral villreinlag
  • Valle villreinlag
  • Bykle villreinlag
  • Suldal villreinlag
  • Vinje vest villreinlag
  • Forsand villreinlag

Villreinlaget har som oppgave å være organet som samler grunneiernes interesser i alle disse områdene, med mål om å komme fram til en samlet enighet om ønske og målsetting for forvaltningen av villreinbestanden.
Grunneier har jaktretten, og dermed et forvaltningsansvar. Dette ivaretas gjennom ordningen med villreinlag/villreinutvalg.
Setesdal Ryfylke villreinutvalg ble startet av grunneierne selv i 1997.