Villreinrådet

Villreinrådet I Norge er en frivillig organisasjon bestående av representanter fra alle de 23 villreinområdene. Både rettighetshavernes villreinutvalg og de offentlig oppnevnte villreinnemndene er representert.
Vllreinrådet ble startet for å ta vare på villreinen som art og dens behov, I et langsiktig perspektiv. Være et bindeledd mellom de enkelte villreinområder, og å være et felles talerør for villreininteressene.
Rådet produserer og gir ut bladet Villreinen. Det er årboka til villreinrådet og har blitt gitt ut siden 1986. Den er den viktigste årlige publikasjon som angår villrein og villreinforvaltning I Norge.
Kjetil Bevanger og Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), og Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder deltar I redaksjonsrådet for bladet Villreinen.

Les mer om Villreinrådet