Fylkesmannen

Fylkesmenn som har villreinområder i sitt fylke har et ansvar for å sikre villreininteressene som selvstendige forvaltningsorgan (Punsvik og Jaren 2006).
De er involvert i arealforvaltningen gjennom villreinnemnda, og veileder den praktiske forvaltningen i villreinutvalgene.
Fylkesmannen har budsjettansvar for villreinnemnda, og tildeler statlige tiltaksmidler for villrein.
I villreinområder som strekker seg over flere fylker, som Setesdal Ryfylke villreinområde gjør, så er det en av fylkesmennene som har koordineringsansvar overfor villreinnemnda. Hovedansvarlig fylkesmann for Setesdal Ryfylkeheiene er Tor Punsvik i Vest-Agder. Neppe har vel noe annet villreinområde i landet en mer velegnet koordinator. Han bidrar med lang erfaring og stor kunnskap om viltforvaltning. Han har et personlig engasjement for oppgaven, samt et kløktig helhetlig syn på forvaltningen med fokus på alle brukerinteresser.
Han har skrevet flere publikasjoner. For mer innsikt i villreinforvaltning anbefales boka Målrettet villreinforvaltning. Tor Punsvik og Vemund Jaren (2006)

Tor Punsvik
Viltforvalter Tor kan kontaktes på fmavtpu@fylkesmannen.no ,Tlf: 38176208, Mob: 90619471

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder