Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) hadde invitert mange sentrale og viktige aktørar til eit seminar om ferdsel og villrein på Hardangervidda dagane 25.-26. oktober på Geilo. Fleire prosessar er i gang: rullering av regional plan, besøksstrategi for verneområda og «Villreinfjellet som verdiskapar». Med desse som bakteppe og villreinen i fokus fekk me ein presentasjon av ulike brukargrupper og deira aktivitet. Frammøtet var svært bra, og meiningane var mange, men ord som gjekk att var dialog og samarbeid.

Kunnskapen og erfaringene om villrein og ferdsel på Hardangervidda er overførbart til sammenlignbare utfordringer i Setesdal Ryfylke. Det anbefales å lese sammendrag av presentasjonene fra møtet:

Seminar om ferdsel og villrein på Hardangervidda – 25-26. Oktober 2018