Kartfortelling om fokusområder

Norsk Villreinsenter jobber med Kartfortellinger for å -på en enkel og illustrativ måte kunne formilde kunnskap om spesielt sårbare områder for villreinen.

«Fokusområder» er et begrep som brukes om særlige sårbare villreinareal, der det er konflikter mellom hensynet til villrein og menneskelig utbygging/aktivitet. I de norske villreinområdene er det identifisert flere titalls slike områder. Hva kan gjøres?

Karthistoriene bruker en kombinasjon av bilder, video, tekst og interaktive kart. I de interaktive kartene kan du blant annet zoome deg inn på «ditt» villreinområde og se igjennom de ulike fokusområdene som er identifisert. Trykker du på kartobjekter får du opp mer informasjon, og du kan blant annet laste ned relevante rapporter.

Kartfortelling om fokusområder

Se Kartfortelling om Bjørnevatn i Setesdal Austhei