FELLINGSTALL FOR JAKTA 2018

Foreløpige fellingstall (noen vald gjenstår) viser 334 felte dyr. Dette er en nedgang fra 367 felte dyr i 2017.

Oppdaterte fellingstall, kategorifordeling og andre villreindata finnes på Hjorteviltregisteret.no: