Setesdal Ryfylkeheiene

Setesdal – Ryfylke (SR) er vårt nest største og Europas sørligste villreinområde, preget av et kupert fjellandskap med mange vann og vassdrag. Området er på hele 6154 kvadratkilometer.

SR er fastlandsnorges mest marginale område for villrein. Vinterbeiteressursene er små og hardt belastet, og området har et utpreget kystklima. Høy nedbør, store snømengder og hyppig nedising av beitene preger området om vinteren. Villreinstammen her er derfor underlagt strenge, men naturgitte begrensninger, i tillegg til omfattende menneskelige inngrep og forstyrrelser i sentrale deler av området.

Det kuperte fjellandskapet med mye nakent grunnfjell gjør at de produktive arealene stort sett er begrenset til dalfører og botner. Andelen uproduktivt areal – uten beite – er på hele 43 %.

Setesdal – Ryfylke er klart det villreinområdet hvor det er gjennomført flest vannkraftutbygginger. De største utbyggingene av  betydning for villreinen er Roskreppfjorden i sør (1967), Svartevassmagasinet (1975), Stor Urar (1997) og Blåsjø (1987) sentralt i området, samt Botsvatn (1976) og Vatndalsvatnet (1983) i øst mot Setesdal. Det er bygget veier i tilknytning til etableringen av kraftverk, og et omfattende løypenett med tilhørende hytter for fotturisme.

SR omfatter deler av Vinje kommune i Telemark, deler av Bygland, Valle og Bykle kommuner i Aust-Agder, deler av Sirdal, Kvinesdal, Hægbostad og Åseral i Vest-Agder, deler av Gjesdal, Hjelmeland, Forsand og Suldal kommuner i Rogaland og deler av Odda kommune i Hordaland; 13 kommuner i 3 fylker.

Kilde: Kjetil Bevanger/Per Jordhøy: VILLREIN – fjellets nomade.

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.