Villreinlaget

Velkommen til Setesdal Ryfylke Villreinlag

Forvaltning av villreinen er å forene alle brukerne og interessene i Setesdal Ryfylkeheiene . Villreinens framtid bør være i alles interesse i et langsiktig perspektiv. Rettighetshavere, jegerne, kraftutbyggerne, turistforeningen og søndagsturisten. Alle med interesse i villreinen må jobbe sammen. Målet med nettsida er å være et sted for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i heiene.

Nettsida er laget for grunneiere, rettighetshavere og jegere i laget vårt og som et verktøy for å bedre samarbeidet i laget. Håpet er at den også vil bli brukt av andre brukere av heiene.


“Villrein er opplevelse, historie, ressursutnytting og rekreasjon”

 

Hver kommune har, eller bør ha, sitt villreinlag. Hele området deles så inn i 5 soner, hvor hver sone stiller med en representant i styret i SRV.

SonerSRV

 

 MEDLEMMER  IKKE-MEDLEMMER
 Vinje Vest Villreinlag  Bykle Villreinlag
 Valle Vest Villreinlag  Bygland Villreinlag
 Kvinesdal Villreinlag  Åseral Villreinlag
 Sirdal Villreinlag  Gjesdal Villreinlag
 Hjelmeland Villreinlag  Forsand Villreinlag
 Suldal Villreinlag  Odda Villreinlag
 Hægebostad Villreinlag

Per dags dato er ca. 51 % av tellende villreinareal medlemmer i villreinlaget. Det er langt mindre enn ønskelig.

Villreinlaget er rettighetshavernes røst, grunneiernes organ for en felles forvaltning av villreinstammen. Mange lokallag har de siste årene hatt lite rein i sine områder, og har da valgt å melde seg ut. Trolig delvis for å slippe å betale kontingent, og delvis fordi de ikke føler noe eierforhold til å ta del i forvaltningen når reinen har blitt borte.

Grunneiere har et ansvar for å ta del i felles forvaltningsordning. Ved å melde seg ut skyver man regningen og arbeidet over på de andre. Foruten å fraskrive seg ansvar sier en også fra seg muligheten til å påvirke beslutninger til fordel for eget villreinlag.

Styret i Setesdal Ryfylke Villreinlag oppfordrer alle lokale vlllreinlag til å melde seg inn i forvaltningsordningen. Vedvarer dagens lave medlemsandel over tid undergraves den frivillige ordningen, og rettighetshaverne kan risikere forandringer i sin styringsrett for fremtiden.

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.