Nyhetsarkiv

Skal skysse folk inn i villreinens rike med buss


NINA´s nylig avsluttede forskningsprosjekt rydder opp nye stier i det utfordrende landskapet villrein og menneskelig ferdsel. Kreativitet og aktiv medvirkning med berørte parter er stikkordene. Her er det mye relevant kunnskap for lignende problematikk i Setesdal Ryfylke.

HORISONT SNØHETTA rapporten

Tokke-Vinjevassdraget – krav om revisjon av vilkår etter 50 år


Revisjon av kraftkonsesjoner er høyaktuelt i villreinNorge om dagen. SRV ble invitert til møte om villrein og virkninger av kraftanlegg innenfor konsesjonsområde Tokke/Vinje på Haukeliseter fjellstue, mandag 19.10.15. Møtet var rettet mot de med lokalkunnskap og ansvar for forvaltning av villrein.
Invitasjonsbrevet

Møtereferat

Les Konsesjonssaken

Styringsgruppemøte i GPS-prosjektet 20.03


Viltforvalter Tor Punsvik er initiativtaker til nytt GPS merkeprosjekt for villrein i Setesdal Ryfylkeheiene. På Møte i Kristiansand 20.03 var det enighet blant de mange deltakende aktører om at prosjektskissa gir et godt utgangspunkt for arbeidet som nå startes.

REFERAT fra møtet

Prosjektbeskrivelsen
En illustrert utgave her

Vellykka Villreinseminar 14.juni i Valle


Folk møtte opp mannsterke og fikk høre knakende gode innlegg på SVR-Verneområdestyret sitt seminar i Valle. Hovedfokus var det nye forskningsprosjektet (merkeprosjektet) på villreinen i heiene. Det ble satt fokus på arbeidsprosessen i prosjektet, ny kunnskap om ferdsel og villrein, reinens historiske arealbruk og folks holdninger til villrein. Og ikke minst Olav Strand sitt framlegg om kunnskapsgrunnlaget og målsettinger i det nye prosjektet mm

LAST NED OG LES PRESENTASJONENE HER

“Vilkårsrevisjonar i villreinens rike”. Seminar i Åseral 23. september


Verneområdestyret og Villreinnemnda arrangerer 23. september seminar i Åseral om dei komande revisjonane av konsesjonsvilkåra for kraftprodusentane i regionen vår. Innleiarar på seminaret er mellom anna Jan Sørensen frå NVE, Olav Strand frå NINA og Gaute Tjørhom direktør i Sira Kvina Kraftselskap

Arrangørar er Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane og
Villreinnemnda for Setesdalsområdet

På grunn av lunsj ber dei om påmelding innan 20. september til post@svr.no eller tlf. 976 43 672.

Les programmet her

God jakt i Suldal


Det har ikke vært felt så mange dyr i Suldal siden forrige bestandstopp på 80-tallet. 82 dyr ble felt og dermed var Suldal kommunen med størst økning i felling. Nord i Vinje ble det meldt om dyr i områder hvor reinen ikke har vært sett under jakta på svært lenge.
Suldalsposten

Se fellingen i Alle kommuner (forbehold om at alle data er lagt inn!)

Veterinærinstituttet har undersøkt parasitt- og virusinfeksjoner i Setesdal-reinen

Jegere i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei leverte inn prøver fra skutte dyr under jakta i 2013. Prosjektet har gitt ny og verdifull informasjon om spesifikke parasitt- og virusinfeksjoner.

Veterinærinstituttet ønsker henvendelser dersom det observeres tegn på sjukdom i bestandene, og å bli koplet opp mot alle unormale/sjukdomsrelaterte forhold som blir observert. Halthet hos rein har et spesielt fokus.

VETERINÆRINSTITUTTET bringer en stor takk til alle som bidro til innsamlingen i 2013!

LES brevet fra Veterinærinstituttet HER

LES SAMMENDRAG AV RESULTATENE HER

Nytt kontrollkort til villreinjakta


Kortene har vært uendra i flere tiår, og har inneholdt en blanding av privatrettslige og offentlige bestemmelser. Den nye kortet er mer rendyrket mot sistnevnte bestemmelser. Etter en bred høringsrunde har nå Miljødirektoratet utarbeidet et nytt kontrollkort.

LES MER OG SE DET NYE KONTROLLKORTET HER

Møte i arbeidsgruppe 3 i GPS Merkeprosjektet 14.01.14

Bestandsplanprosessen nærmer seg avsluttende fase. Arbeidsgruppa fikk anledning til å komme med innspill, og styret i villreinlaget blir enige om et utkast som sendes lokallagene for innspill derfra.

LES MØTEREFERATET HER

Tiltak for ryper og villrein i Sirdal


Hva kan kommunene gjøre for å ivareta ryper og villrein? var spørsmålet fylkesmannen ville ha svar på da Sirdal ble blinket ut som sted for å sjekke sårbare økosystem i høyfjellet.

Artikkel i Avisen Agder

ÅPENT VILLREINMØTE I ÅSERAL 3.SEPTEMBER


Hvordan skal vi få villreinen tilbake i de sørlige deler av Setesdal Ryfylkeheiene? En forutsetning for å lykkes er aktiv deltakelse fra rettighetshaverne. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen i Kyrkjebygd. Fremmøtte fikk kaffe og nydelig Ljoslandskringle.

Møtet rettet seg i hovedsak mot rettighetshavere i Bygland, Åseral, Hægebostad og Kvinesdal kommuner. Mange møtte opp og vi håper det inspirerte til ny giv i lokallagene i området!

LES MER

Revisjon av kraftkonsesjoner – felles krav


Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har gått ut med en Appell til villrein-Norge om felles oppmerksomhet rundt de ulike fornyinger av kraftkonsesjoner rundt om i landet. Dessverre behandles de hver for seg, mens det er de samla virkningene som er viktigst for villreinen. Innen Setesdal Ryfylke villreinområde er det flere ulike konsesjoner og regulanter.

Les rapporten

I vårt område har vi revisjonen av Tokke-Vinjevassdraget, og vi har planlegging av ny E-134 over Haukelifjell som er igang. I disse sakene er det viktig at villreininteressene kommer på banen og taler villreinens sak.

3 villrein med aktive radiosendere


I Setesdal Ryfylkeheiene er det nå 3 villrein med radiosendere som fortløpende gir info om deres bevegelser. Noen sendere har gått ut på dato, og noen har dessverre sluttet å virke. Våren 2015 ble merking avlyst pga den tøffe vinteren. Nye dyr planlegges å merkes kommende vinter/vår i 2016

LES HER hvordan du kan følge med på dyras bevegelser og fremdriften i det nye villreinprosjektet.

Se video om hvordan merking av rein med GPS sendere foregår

Utkast til forvaltningsplan for Verneområda er sendt ut på høring

Utkastet til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er sett til 1 november 2014.

Til hausten vil det bli arrangert opne kontordagar og opne folkemøte i kvar kommune. Tid og stad for desse møta vil bli annonsert i lokalpressa og på nattsidene til SVR og kommunane.

LES MER, INKL. PLANDOKUMENTET HER

Bestandsplan 2014-2018


Årsmøte 2014 gikk svært gemyttlig for seg, uten de store diskusjonene, og uten behov for avstemninger. Det meste ble nok avklart gjennom vinterens tidligere møter og e-post utvekslinger i bestandsplan-prosessen. Samstemthet i lag og nemnd er positivt, og et tegn på at forvaltningen er på riktig vei.

Vi anbefaler rettighetshavere, jegere og alle andre interesserte til å lese seg opp på innholdet i Bestandsplanen. For mer utfyllende info om temaene, og det nye villreinprosjektet anbefales også å lese vedlegget til bestandsplanen.

BESTANDSPLAN 2014-2018

VEDLEGG til BESTANDSPLAN 2014-2018

Heiedagane 2013 blei arrangert i Setesdal 12-15. juni


Heiedagane ble denne gang arrangert i Setesdalen, med utgangspunkt i Valle. Verneområdestyret hadde satt sammen et spennende program!

Les hele programmet her

OPPDATERTE MØTEREFERAT

Hva skjer i det nye GPS Merkeprosjektet? Hva kommer arbeidsgruppene fram til? Kan det ha noen betydning i forhold til framtida for villreinen i heiene?

Hva mener Villreinnemnda om Kommunedelplan og utviding av hyttefelt i Vågslid? Og om Revisjonen av Tokke - Vinjereguleringa?

Gå inn og les ferske møtereferat og høringsuttalelser under
Møtereferater

Kraftmotstand i Vinje Vest villreinlag


Vinje Vest villreinlag går imot Røldal Suldal Kraft sine planer om utbygging av Tverrå Kraftverk. De mener en utbygging vil ha svært negative konsekvenser for villreinen, og spør seg hvilken betydning Heiplanen vil ha i utredningsarbeidet.

NVE har sendt ut høringsuttalelse med frist 20.april

SVR sin høyringsuttale

NB! EN GOD NYHET FOR VILLREINEN: Nå er det klart at Norsk Hydro/Røldal Suldal Kraft trekker tilbake melding om konsekvensutgreiing for Tverrå kraftverk‏
Les meldinga

Høstmøte i villreinnemnda på Bjåen, 14.november 2013


Tradisjonen tro avholdt villreinnemnda sitt høstmøte / oppsummeringsmøte i november. Som vanlig ble også villreinlaget invitert til et felles møte for informasjonsutveksling og statusoppdatering etter årets og høstens hendelser, jaktresultat og tellinger. Øvrige lokallagsmedlemmer og andre interesserte var også velkomne.

Kort referat fra møtet på Bjåen

INFO fra høsten 2013 , Statens Naturoppsyn v/Reidar Sandal

Heiplanen er godkjent av Miljødepartementet

Heiplanen er endelig godkjent fra høyeste hold, og en lang prosess er kommet i mål. Så gjenstår det å se, med berettiga håp, om den vil bli det gode arbeids- og forvaltningsverktøyet den er intendert å være. Og at den vi ha gjennomslagskraft for de kommende utfordringer villreinen står overfor.

Les mer på Fylkesmannen i Vest-Agder sine nettsider

Last ned plandokumentet og kartgrunnlag på
www.heiplanen.no

Presentasjon av rapport fra GPS merkeprosjekt i Setesdal Ryfylke 2006-2010


GPS merkeprosjekt 2006-2010 i Setesdal Ryfylkeheiene ga mye nyttig kunnskap om reinens arealbruk og aktuelle problemstillinger. Noen spørsmål ble besvart og nye kunnskapsbehov oppsto

Presentasjon av rapporten

Tor Punsvik i NRK om nytt Villreinprosjekt


Statskog

Viltforvaltar Tor Punsvik meiner prosjektet er unikt i Norge. Bakgrunnen er at ei rekkje aktørar er involvert og skal samarbeide.

Hør Tor på NRK radio

Tilbake

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.