Oppsyn

Statens Naturoppsyn er ansvarlig for helårs naturoppsyn av Setesdal Ryfylkeheiene. Tre lokalkontor dekker hver sin del av området:

 

 

Under reinsjakta deltar i tillegg til SNO sitt faste personell innleid personell som SNO leier fra villreinutvalget. Deltidsoppsynet kan være lokalt politi og i tillegg privatpersoner med oppsynskurs og begrenset politimyndighet for jaktperioden.

Jaktoppsynet har i første rekke en rolle som tilstedeværende kontrollinstans og veiledende aktør i villreinfjellet. Det har en stor forebyggende effekt med et synlig oppsyn i fjellet. Ved av og til å møte oppsynet, og se at de er tilstede, blir jegeren minnet på at det er regler og retningslinjer som skal følges. Regler og retningslinjer som er til det beste for jegerens egen opplevelse under jakta, og til det beste for villreinen og villreinforvaltninga. Oppsynet veileder jegeren om lover og regler, jegeropptreden, og andre aktuelle ting.

 

Hvert år utarbeides en oppsynsrapport som en oppsummering etter gjennomført jakt:

Oppsynsrapport 2012

Oppsynsrapport 2010

 

Generelt har de siste årene vært preget av en lav villreinbestand med lave fellingstall. Dette har medført en rolig jakt med svært få anmeldelser av lovbrudd. Jakta har vært utført på en human måte.

Nå går vi mot en periode med større bestand igjen og flere jegere i fjellet. Håpet er at vi også i kommende periode vil ha en human jakt med en ansvarlig jegerstand i heiene.

SNO ser også til at brukere av verneområda overholder forskrift og forvaltningsvedtak.

Foldar - Villreinjakta 2016 www.naturoppsyn.no Miljødirektoratet - Jakt og Fiske POLITIET - Miljøkriminalitet Bli en bedre villreinjeger