Villreinnemnd

Villreinnemndene er offentlig utnevnte organ. Hver villreinnemnd kan ha ansvar for ett eller flere villreinområder.

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for Setesdal Vesthei, Setesdal Austhei og Våmur Roan villreinområder.

Representantene I nemnda representerer de respektive kommunene som har tellende villreinareal.

Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein.

De utøver en viktig rolle ved å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner, med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

Nemnda er I tillegg ansvarlig for å:

  • Utstede fellingstillatelser og sende de ut til de respektive vald
  • Hente inn kontrollkort og beregne resultatet etter jakta
  • Krav til og godkjenning av vald

 

Les mer om Les mer om Villreinnemndene på villrein.no

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.