Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter er en uavhengig og nøytral aktør i grenseområdet mellom forskning og forvaltning. De skal samle og tilgjengeliggjøre all kunnskap og kompetanse om villrein I Norge. Senteret er ikke et forvaltningsorgan, men skal gi faglige råd mot forvaltningsorganer og beslutningstagere. De er deltagende I diskusjonen om hvordan kunnskapen kan og bør brukes, og sentrene skal være en arena for meningsutveksling for alle med synspunkter og meninger om villreinforvaltningen. De skal jobbe for samarbeid og brobygging mellom aktørene, mot en bærekraftig og fremtidsrettet villreinforvaltning.

Norsk Villreinsenter Sør er plassert på Skinnarbu

Norsk Villreinsenter Nord er plassert på Dovre

 

Les mer på Norsk Villreinsenter

Les mer på villrein.no

 

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.