NINA

Norsk Institutt for naturforskning , NINA, er ansvarlig for forskningen på villrein. Særlig har ledende forsker på villrein, Olav Strand, vært involvert i prosjekter i Setesdal Ryfylke de siste årene. Forskningens oppgave er å frembringe mer objektiv kunnskap om villrein. Denne kunnskapen er en viktig del av grunnlaget for forvaltningen som villreinlaget utfører.

Les mer på NINA.no

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.