Miljødirektoratet

Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) er øverste faglige organ i villreinforvaltningen

De har som sitt ansvarsområde:

  • Instruere underordnede forvaltningsorgan
  • Klageinstans for underordnede forvaltningsorgan
  • Utarbeide forskrifter som regulerer forvaltningen
  • Tildele økonomi til villreinområdene
  • Identifisere nye kunnskapsbehov, iverksette forskning og overvåking

 

 

Les mer om Miljødirektoratet

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.