• Høstmøte 2017

  Tradisjonen tro samlet villreinlag og villreinnemnd seg til årets høstmøte. Se linkene under for de ulike presentasjonene fra Høstmøte. Mye info er å lese fra villreinlaga, Statens Naturoppsyn og øvrig forvaltning.

  Bilde: Tormod Kraakenes presenterte Våmur Roan med info om området og bestanden

  Bestandstall 2017
 • Avskytingsplan 2017

  Avskytingsplan for 2017 ble vedtatt på årsmøte i villreinlaget 04.04.17. Samme kvote som i 2016 opprettholdes, men det forventes en økt felling på 22% av 2950 tildelte dyr

  Avskytingsplan 2017

 • Fellingsresultat fra Villreinjakta

  Gå inn påhjorteviltregisteret.no for å se fellingsresultatet fra jakta. Ingen innlogging er nødvendig. Klikk deg inn på Villrein. Hele villreinområdet,samt inndeling i hvert enkelt vald er tilgjengelig.

  Hjorteviltregisteret.no
 •  

  Ikke skyt radiomerka dyr!

  Dersom jegere feller radiomerka rein taper vi ikke bare en stor økonomisk investering, men også en masse verdifull informasjon for det pågående villreinprosjektet.
  VI BER DERFOR ALLE JEGERE OM Å SPARE RADIOMERKA VILLREIN!

  LES SISTE INFO FØR JAKTA STARTER HER

 • Sikt deg inn på nordområdet

  Nord for Blåsjø ligger bestandsstørrelsen godt over målet om 2000 dyr. Sør for Blåsjø er bestandsanslaget ca 1200 dyr, og her ønsker vi en økning opp mot 1500 dyr. Vi oppfordrer derfor jegerne til å rette jaktinnsatsen nord for Blåsjø. Rettighetshavere og jegere i sør bør søke overgangsjakt og samjaktsmuligheter med nordområdet.

 • Bestandsplanperiode 2014-2018

  Villreinen forvaltes etter 5-årige bestandsplaner som utarbeides av rettighetshaverne i villreinlaget. Vi er på andre året i inneværende plan, og i god rute mot målsettingene

  Bestandsplanen kan lastes ned her på villreinlag.no. Den finnes under Kunnskap i hovedmenyen. For mer utfyllende beskrivelse av temaene i bestandsplanen anbefales å lese vedlegget til planen på samme sted.

 •  

  Nytt forskningsprosjekt med brei deltaking

  29.januar 2013 var starten på ny kunnskapsinnhenting i heiene. Med viltforvalter Tor Punsvik og villreinforsker Olav Strand i spissen ble oppstartsmøtet startskuddet i det nye Villreinprosjektet i Setesdal Ryfylkeheiene. Som er en fortsettelse av Villreinens arealbruk i Setesdalsheiene (2006-2011)

 •  

  GPS merking av villrein
  GPS Merkeprosjekt 2013-2017

  Villreinstammen er i vekst og ved hjelp av nye undersøkelser og utprøving av tiltak er målet å få økt bruk av hele heiområdet

  Begrensing av ferdsel i sårbare områder og oppretting av fredningssoner kan være mulige tiltak

  Les om prosjektet, velg KUNNSKAP i menyen

 • Høy kalveandel i 2016

  Svært sein vår og snøsmelting i fjellet prega sommeren 2015. Dårlige beiteforhold før og under kalving førte til lavere produksjon. Når sommeren endelig kom ga det til gjengjeld vedvarende svært gode beiter, og store dyr i god kondisjon på høsten. Dette, sammen med at mange simler sto over kalving, var medvirkende til en høy kalveandel i 2016. Det ble talt 51 kalv per 100 simle/ungdyr, likt for nord- og sørområdet

 • Felling 2016 fordelt på fellingssted

  Se felling i 2016 fordelt på fellingssted (kommune). Og oversikt over tildelt og felt villrein i perioden 2006-2016

  Foto fra Honnevje, Setesdal, fotograf Randi Hausken

  Felte dyr 2016

Høstmøte 2017Høstmøte ble i år på Bykle Hotell 15-16.November. Villreinlaget oppsummerte høstens jakt og gjennomgikk tellinger og bestandstall, og ble enige om et forslag til avskytingsplan for kommende år. Styret i laget og arbeidsgruppa i villreinnemnda startet opp med sitt første dialogmøte. Det er starten på en tettere dialog mellom lag og nemnd og bedre samarbeid om felles utfordringer. Dagen etter var det fellesmøte med nemnda, de tre villreinlagene, SNO og andre inviterte.

Bestandstall Høst 2017
Statens Naturoppsyn, Høsten 2017
Nytt villreinprosjekt i Setesdal Austhei
Adaptiv Løypeforvaltning - Bykle kommune
Våmur Roan Villreinområde, presentasjon

VILLREINFOLDER 2017

Som mange sikkert har fått med seg, så kommer Villreinjakt Folderen elektronisk i år. Den har tidligere fulgt med kontrollkortene i papirutgave. Folderen med info for jakta 2017  er klar og kan leses HER

 

NY sjukdom påvist hos villrein


I midten av mars 2016 ble Chronic Wasting Disease (CWD) påvist hos en villrein i Nordfjella villreinområde, i forbindelse med GPS-merking. Den dødelige sykdommen er aldri tidligere funnet i Europa, og dette er det første tilfellet av CWD hos rein på verdensbasis.

Sykdommen er velkjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. Dette er det første tilfellet hos rein på verdensbasis, opplyser Veterinærinstituttet. CWD er dødelig på hjortedyr.

Les mer på Veterinærinstituttets nettsider

Les mer på NINAs nettsider

Fellingsresultat for jakta 2016


Som planen og håpet var så ble det økt felling av dyr under jakta. Fra 347 felte dyr økte felling til ca. 422 dyr i 2015.
Den økte fellinga er i hovedsak kommet i nordområdet. Det passer bra med bestandsplanen, i sør er stammen fortsatt i vekst opp mot bestandsmålet på 1500 dyr. Bestanden sør for Blåsjø anslås til ca. 1200 dyr i dag.

FELLINGSTALL 2016

Villreinrådets fagdag 1-2.juni på Skinnarbu


Fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge skaper stor interesse. Årets arrangement på Skinnarbu Nasjonalparkhotell i dagene 1. og 2. juni samlet i overkant av 70 deltagere. Villreinlaget deltok og anbefaler interesserte å laste ned og lese seg opp på mange interessante foredrag.

Les mer på Villrein.no - Last ned og les foredragene

Årsmøte 2017


Årsmøte i villreinlaget ble avholdt på Sølvgarden Hotell og Feriesenter den 4.april med 11 fremmøtte delegater. Forslaget til avskytingsplan ble vedtatt. Kristian Eiken Olsen fra Statskog og Arve Aasemoen fra Sirdal fortsetter som henholdsvis leder og nestleder i laget. Øivin Robberstad fra Hjelmeland er nytt styremedlem. Kristian Steine er ny fast 1.Varamann (tidligere styremedlem).

Årsmøtereferat 2017
Avskytingsplan 2017
Beslutningsgrunnlag 2017
Aktivitetsplan 2017

Godt oppmøte på lokale villreinmøter


Mange interesserte møtte opp på lokale villreinmøter i Åseral og Hjelmeland 23. og 24. Mai. Nærmere 70 personer kom for å høre mer om villreinlaget og forvaltninga av villrein, nytt i fra heia v/SNO og aktuelle forskningsprosjekter.
Det ble to positive møter med villrein som fokus, og vi håper på videre økt engasjement fra disse regionene.

Lokale villreinmøter i Sør

Vintertelling i Setesdal Austhei


716 villrein ble funnet under vintertelling i Setesdal Austhei. Det samsvarer med mange jegeres inntrykk de siste par åra om at stammen er redusert. Det åpner også for spekulasjon om årsaken til den tilsynelatende markante bestandsreduksjonen. Kan dyr ha trukket over til Hardangervidda eller over på Vestheia?

Resultat fra vintertelling i Setesdal Austhei 13.02.2016

Kalve- og Strukturtelling 2015


Kalvetelling ble gjennomført 30.07.15. Det ble funnet færre flokker enn forventa. Store snømengder i fjellet medførte at flokkene var vanskeligere å spore opp. Kalveandelen i tellinga var lav, noe en også kan tilskrive snømengdene på forsommeren. Strukturtellinga viste liten endring fra de siste par år.

KALVETELLING 2015

STRUKTURTELLING 2015

Nytt valdkart skal utarbeides

Villreinnemnda har satt igang prosessen med utarbeiding av nye valdkart. Avgrensing og oppmåling av valdene er moden for en oppdatering. Et valdkart vil bli nyttig for forvaltningen, grunneiere og jegere. I første omgang er viltansvarlig i hver kommune bedt om å sende sine kart til nemnda hvor videre bearbeiding vil skje, i samarbeid med Norsk Villreinsenter Sør. Det forventes at prosessen vil ta tid.

Brev fra nemnda til kommunene

CWD – Frivillig innsamling av prøver

Det oppfordres til jegere også i Setesdalsområdene om å sende inn prøver for å undersøke eventuell CWD smitte. Det er frivillig innsamling i våre områder, og prøvetakingsutstyr må bestilles fra Mattilsynet – se kontaktinfo i linken under
Innsamling av vevsprøver er en stor og svært viktig dugnad som vi håper at årets jegere prioriterer

INFORMASJON OM SKRANTESJUKE FOR VILLREINJEGERE

Vær obs på villrein med sykdom

Statens Naturoppsyn har vært ute i heia i vinter og sett flere rein i Valle med mistanke om fotråte. Alle som ferdes i fjellet oppfordres til å melde fra dersom det observeres villrein som halter eller på annen måte ser svake eller sjuke ut. SNO vil rykke ut så raskt som mulig ved meldinger og ta en vurdering i felt, og vil være ansvarlige for evt. avliving og innsamling av biologiske prøver. Dersom dyr med fotråte felles under jakta så kan kjøttet fraktes ut og brukes som mat på vanlig måte, men en ber om at den skadde foten skjæres av og fryses, og sendes til Veterinærinstituttet i Oslo.

Fotråte påvist i Setesdal Ryfylke


Veterinærinstituttet har påvist fotråte hos ei forkommen villreinsimle som ble avlivet av Statens naturoppsyn i Setesdal-Ryfylke villreinområde i januar i 2016. Dette er første påvisningen av fotråte i denne villreinpopulasjonen. Simla ble funnet i Evardalen i Valle kommune.

Artikkel på Veterinærinstituttets nettsider

Obduksjonsrapporten

Meld inn observasjoner av villrein – Sett rein


Databasen Sett rein skal gjøre det enklere å kartlegge villreinens nåværende og historiske bruk av områder.
Vi oppfordrer alle som har gamle eller nye villreinobservasjoner om å levere til Sett rein. Har du basisdata, som er dato, sted og anslått flokkstørrelse, er det tilstrekkelig til å legge observasjonen inn i basen.

Observasjoner i Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Skaulen Etnefjell og Våmur-Roan kan meldes inn til:

Reidar Johan Sandal, SNO. e-post: reidar.johan.sandal@miljodir.no, tlf: 908 77 844

Mer info om SETT REIN

Villreinfolderen for jakta 2016Villreinfolderen gis ut sammen med kontrollkorta til jakta hvert år.
Folderen gir info om human jakt og jegeropptreden, info fra villreinlaget og forvaltninga, samt nyttig kontaktinfo mm. Folderen bør leses av alle jegere før jakta tar til.

Les FOLDEREN

Høstmøte i Villreinlag og -nemnd


Villreinnemnda sitt høstmøte / oppsummeringsmøte gikk som vanlig av stabelen i november. Villreinlaget ble igjen invitert til et felles møte for informasjonsutveksling og statusoppdatering etter årets og høstens hendelser, jaktresultat og tellinger. Villreinlaget avholdt styremøte og hadde og invitert til medlemsmøte disse dagene (se bilde). Årets spesielle snø- og beiteforhold, tellinger og høstjakta ble diskutert. Villreinnemndas leder Margit Smeland og sekretær Jørn Haug ble begge takket for særs god innsats, før de, sammen med flesteparten av nemnda nå blir erstattet av nye representanter.

Referat fra Styremøte 17.11.15

Avskytingsplan for 2017


AVSKYTINGSPLANEN 2017 ble enstemmig vedtatt på villreinlagets årsmøte på Rysstad 04.04.17. Fellingsmålet er 650 dyr og det vil deles ut 2950 fellingsløyver.

Beslutningsgrunnlaget

AVSKYTINGSPLANEN 2017

Midt i flokken – ny bok fra Olav Strand


Mellom 2011 og 2015 ble ni villreinsimler (ei i vårt område) utstyrt med GPS-halsbånd påmontert et høyoppløselig kamera. Plutselig hadde forskerne en unik mulighet til å studere livet på innsiden av flokken; blinkskudd fra villreinens hverdagsliv som ingen noen gang hadde sett maken til: Bilder av nyfødte kalver, kongeørn som sulten sveiper over flokken, reinsdyr så nediset at øynene er som svarte hull i en maske av snø. Nå har Olav Strand samlet historier til bildene i ei ny bok:

Les omtale av boka og hvor du kan kjøpe den her

Midt i flokken

Villreinens private fotoalbum

Olav forklarer hvordan GPS-halsbånd med kamera gir unike innblikk i villreinens liv


Seniorforsker Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning forklarer i denne filmen hva slags informasjon GPS-merka rein med kamera gir:

SE VIDEO

SE VIDEO fra villreinflokken

Villrein og barrierer


Norsk Institutt for naturforskning har laget en kort animert video om villrein og barrierer. Den omhandler Dovre men er like aktuell for Setesdal Ryfylke, og illustrerer de samme utfordringene.

Video om villrein og barrierer

Foredrag om villrein og barrierer

Ny vegtrase over Haukelifjell


Statens vegvesen mener at det gir klart størst samfunnsøkonomisk gevinst å satse på veien over Haukeli som hovedfartsåre mellom øst og vest. For villreinen er dette spennende nytt. Tunnellalternativer er under utredning, og vil mest sannsynlig bety mer tunnell enn i dag. Tunneller bør planlegges i sammenheng med villreinens trekkveier, og mer tunnel kan bety en økt utveksling av rein mellom vidda og Setesdalsheiene i framtida.

Statens vegvesen - Haukelifjell

Haukelivegen på nett

Villreinnemnda innspill

Nyhetsarkiv

Villreinjakt i Njardarheim


Statskog

Statskog forvalter sammen med fjellstyrene det statlige arealet i heiene. I Njardarheim i hjertet av heiene tilbys villreinjakt

Verneområdestyre SVR


Statskog

SVR skal ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein verne om villreinens viktigste leveområde

www.villrein.no


Statskog

Villrein.no er hovedportalen for oppdatert kunnskap og aktualitet om villreinen i Norge. Informasjon om villrein, forvaltning, forskning og villreinjakt mm.

Setesdal Austhei Villreinlag


Statskog

Setesdal Austhei villreinlag styrer på austheia. Austheia er mer skogkledd og mer produktiv som villreinareal. Både historisk og i nyere tid er det vandring av rein mellom austheia og vestheia.